• Koordinátorské listy: Periodikum pre odbornú verejnosť v oblasti podpory študentov so špecifickými potrebami
  • Redakčná rada:

–Mgr. Katarína Markovičová, PhD.

–doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.

–prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

–PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

–Mgr. Darina Ondrušová, PhD.

–prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

–doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

–Mgr. Jarmila Žolnová, PhD.

  • Archív Koordinátorských listov