Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý poskytuje mobility v podobe štúdia alebo stáže pre študentov a odborných zamestnancov vysokých škôl. Program Erasmus má viac ako 30-ročnú  tradíciu., na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) sa organizujú ponuky mobilít od roku 2004.

Cieľom programu je osobný rozvoj, posilnenie  zručností, modernizácia vzdelávania, odbornej prípravy a podpora internacionalizácie. Prostredníctvom Erasmu študent získava množstvo nových zážitkov, skúseností, vedomostí. Častým dôvodom pre zúčastnenie sa mobility na partnerskej univerzite je zlepšenie jazykových schopností. Štúdium mimo svojej rodnej krajiny umožňuje objaviť novú kultúru, gastronómiu, zvyky a tradície. Mnohokrát Erasmus plní dlhoročné sny študentov navštíviť vysnívanú krajinu. 

Samozrejme, ďaleko od domova sa učí človek žiť samostatne. Veľké množstvo prínosov pre študentov si uvedomujú aj zamestnávatelia, preto absolvovanie pobytu v zahraničí môže výrazne pomôcť pri uchádzaní sa o prácu v budúcnosti. Počas pobytu sa formujú nové priateľstvá, ktoré často pretrvávajú aj po ukončení mobility. V neposlednom rade je potrebné spomenúť financie. Cestovanie je finančne náročné a počas vysokoškolského štúdia obzvlášť. Erasmus poskytuje účastníkom mobilít grant na pokrytie výdavkov spojených so štúdiom v zahraničí.

KU ponúka svojim študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia mobility v rôznych krajinách Európskej únie aj mimo nej v zimnom a letnom semestri. (Výnimka: 3. ročník Bc., 2. ročník Mgr., 2. ročník doktorandského štúdia – pobyt za účelom štúdia je možné realizovať iba v zimnom semestri). Dĺžka pobytu je minimálne 1 semester a je potrebné ho ukončiť v príslušnom akademickom roku.

                V prípade rozhodnutia využiť príležitosť, ktorú KU ponúka, postup je nasledovný. Referát pre zahraničné vzťahy KU v dostatočnom predstihu oznámi na stránke univerzity/v sekcii Medzinárodné vzťahy výzvu na podávanie prihlášok na mobilitu. Študent si vyberie zo zoznamu vysokoškolských partnerských inštitúcií podľa svojich preferencií 3 univerzity, ktoré prislúchajú jeho študijnému odboru. Následne vyplní prihlášku a odovzdá ju na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU (1. poschodie, č. d. 1.05).

Taktiež je potrebné priniesť štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (SJ), motivačný list v SJ, referenčný list v SJ a výpis známok zo všetkých ukončených semestrov na aktuálnom stupni štúdia. Referenčný list pripraví vedúci príslušnej domácej katedry a výpis známok študijné oddelenie bezplatne. Pri výbere budú posudzované študijné výsledky študenta, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch, znalosť cudzieho jazyka. Všetci študenti, ktorí sa uchádzajú o štúdium v zahraničí, absolvujú skúšku z anglického alebo nemeckého jazyka (okrem mobility v Poľsku a Česku, študenti AJ/NJ vrátane týchto krajín). Výsledky výberového konania budú zverejnené na internetovej stránke KU.

                Študent, ktorý bol komisiou vybratý, aby realizoval mobilitu v rámci programu Erasmus+, sa riadi pokynmi referátu pre zahraničné vzťahy. Študent na referáte pre zahraničné vzťahy odovzdá všetky dokumenty súvisiace so svojou mobilitou v zahraničí: Zmluvu o štúdiu (Learning Agreement for studies), kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia, kópiu cestovného poistenia zahrňujúceho celú dobu trvania mobility, formulár obsahujúci bankové údaje študenta a dokumenty požadované prijímajúcou zahraničnou inštitúciou. Zmluvu o štúdiu podpíšu vedúci katedry, študent a zodpovedná osoba na referáte pre zahraničné vzťahy.

                Na mobilitu môže byť študentovi poskytnutý finančný grant vo výške, ktorá prislúcha skupine krajín odstupňovaných podľa výšky životných nákladov. Študent s ťažkým zdravotným postihnutím alebo špeciálnymi potrebami môžete požiadať o pridelenie špeciálneho grantu. Poberatelia sociálneho štipendia majú nárok na dodatočný príspevok vo výške 200 €/mesiac. Pred vycestovaním študent podpíše s Katolíckou univerzitou v Ružomberku Finančnú zmluvu, na základe ktorej mu bude vyplatený finančný príspevok, najneskôr do 30 dní po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami.

Po ukončení mobility v zahraničí študent predloží na referáte pre zahraničné vzťahy: výpis výsledkov zo študijného pobytu (Transcript of Records) vydaný zahraničnou vysokoškolskou inštitúciou, certifikát o realizácii mobility, online správu študenta a ukončí online jazykový kurz, ak mu bol pridelený. KU uzná mobilitu študenta v zahraniční, ak sú splnené všetky definované podmienky. Výpis výsledkov je potrebné predložiť aj na katedre, ktorá podľa Zmluvy o štúdiu uzná predmety a zapíše výsledky do systému AIS.

Všetky potrebné informácie sú dostupné na webovej stránke univerzity: http://www.ku.sk/index.php/sluzby-studentom/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studentov-studium alebo na základe osobného stretnutia s poverenými osobami na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát KU).