Ak si uchádzač so špecifickými potrebami podá prihlášku na štúdium a súčasne žiada o zohľadnenie svojich špecifických potrieb, študijné oddelenie príslušnej fakulty informuje uchádzača do špecifickými potrebami o systéme podpory, ktorý KU prostredníctvom Poradenského centra KU ponúka uchádzačom a študentom so ŠP.

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so ŠP, ktorý žiadal o zohľadnenie ŠP, dekan príslušnej fakulty na základe vyhodnotenia uchádzačových špecifických potrieb Poradenským centrom KU určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Pritom sa dbá na to, aby sa úprava prijímacieho konania odchyľovala od bežného postupu v najmenšej možnej miere a mala by okrem predpokladov pre štúdium zvoleného študijného programu overiť pripravenosť uchádzača využívať štandardné technológie, ktoré sú pre prekonanie daných špecifických bariér k dispozícii (kompenzačné pomôcky, výpočtová technika a pod.) O modifikácii prijímacieho konania je uchádzač so ŠP informovaný prostredníctvom rozhodnutia dekana o podpore uchádzača o štúdium.

V niektorých prípadoch je s ohľadom na špecifické potreby uchádzača nevyhnutná prítomnosť zodpovednej osoby, ktorá zabezpečí, aby počas prijímacej skúšky nedochádzalo k neprípustným, neoprávneným a neodôvodneným úľavám a zároveň, aby mal uchádzač počas prijímacej skúšky vytvorené zodpovedajúce podmienky na podanie adekvátneho výkonu. Zodpovednú osobu určí vedúci príslušnej katedry.

Na základe požiadavky zo strany fakulty môže počas prijímacích skúšok pri zabezpečení primeraných úprav a podporných služieb asistovať pracovník Poradenského centra KU.