Výber študijného programu

Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka širokú škálu akreditovaných študijných programov v rámci 4 svojich fakúlt – Pedagogickej, Filozofickej, Teologickej fakulty a Fakulty zdravotníctva.

Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa odporúča kontaktovať koordinátora za účelom poradenstva pri výbere odboru štúdia a rozsahu podporných služieb KU. V súvislosti s tým uchádzač poskytne koordinátorovi dostatočné informácie o svojich obmedzeniach.

Koordinátor poskytne uchádzačovi so ŠP informácie o charaktere a obsahu študijného programu aj z hľadiska technickej náročnosti štúdia, možnosti alternatívnych riešení , informácie o úrovni prístupnosti na KU, zabezpečení podporných služieb a primeraných podmienok počas štúdia, prípadne ďalšie relevantné informácie. Uchádzač so ŠP vykoná samostatné rozhodnutie o končenom výbere odobru a študijného programu, pričom sa riadi požiadavkami KU na prijímacie konanie aj na samotné štúdium a berie do úvahy podmienky štúdia a vlastné predpoklady na zvládnutie študijných povinností.

Uchádzač o štúdium si môže vybrať z nasledujúcich študijných programov:

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Jednoodborové štúdium:

 • anglistika a amerikanistika (Bc. stupeň)
 • filozofia (Bc., Mgr. stupeň)
 • história (Bc., Mgr. stupeň)
 • psychológia (Bc., Mgr. stupeň)
 • slovenský jazyk a literatúra (Bc. stupeň)
 • žurnalistika (Bc., Mgr. stupeň)
 • systematická filozofia (doktorandský stupeň)
 • história (doktorandský stupeň)
 • teória a dejiny žurnalistiky (doktorandský stupeň)

Medziodborové neučiteľské štúdium: (ľubovoľná kombinácia 2 z uvedených)

 • anglistika a amerikanistika (Bc. stupeň)
 • filozofia (Bc., Mgr. stupeň)
 • história (Bc., Mgr. stupeň)
 • slovenský jazyk literatúra (Bc. stupeň)

Učiteľstvo: (ľubovoľná kombinácia 2 z uvedených)

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo filozofie (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo histórie (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (Bc., Mgr. stupeň)

    Medzifakultné štúdium: (1 študijný program učiteľstva z ponuky FF KU + 1 študijný program z ponuky PF KU)

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Jednopredmetové učiteľstvo:

 • učiteľstvo informatiky (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo výtvarnej výchovy (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo náboženskej výchovy (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (Bc. stupeň)
 • učiteľstvo telesnej výchovy (Bc. stupeň)
 • učiteľstvo hudobného umenia – zameranie klavír/organ/sólový spev (Bc., Mgr. stupeň)
 • predškolská a elementárna pedagogika (Bc., doktorandský stupeň)
 • špeciálna pedagogika (Bc. stupeň)
 • pedagogika (Bc. stupeň)
 • sociálna práca (Bc., Mgr., doktorandský stupeň)
 • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr. stupeň)
 • sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby (Mgr. stupeň)
 • poradenstvo a sociálna komunikácia (Mgr. stupeň)
 • didaktika hudby (doktorandský stupeň)

Učiteľstvo predmetov: (ľubovoľná kombinácia 2 z uvedených alebo 1 + 1 z ponuky FFKU)

 • učiteľstvo informatiky (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo matematiky (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo biológie (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo geografie (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo chémie (Bc. stupeň)
 • učiteľstvo hudobnej výchovy (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo náboženskej výchovy (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo výtvarnej výchovy (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo telesnej výchovy (Bc. stupeň)

Detašované pracovisko Levoča:

 • špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (Bc., Mgr. stupeň)
 • predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín (Bc. stupeň)
 • liečebná pedagogika (Bc. stupeň)

Detašované pracovisko Poprad:

 • manažment (Bc. stupeň)
 • ekonomika a manažment podniku (Mgr. stupeň)

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

 • fyzioterapia (Bc., Mgr., doktorandské stupeň)
 • laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (Bc. stupeň)
 • ošetrovateľstvo (Bc. stupeň)
 • rádiologická technika (Bc. stupeň)
 • urgentná zdravotná starostlivosť (Bc. stupeň)
 • verejné zdravotníctvo (Bc. stupeň)

TEOLOGICKÁ FAKULTA

Jednoodborové štúdium:

 • sociálna práca (Bc., Mgr. stupeň)
 • sociálna filozofia (Bc., Mgr. stupeň)
 • štúdium rodiny a sociálnej práce (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo náboženskej výchovy (Bc., Mgr. stupeň)
 • katolícka teológia (doktorandský stupeň)
 • charitatívna a misijná práca (doktorandský stupeň)

Učiteľstvo predmetov:

 • učiteľstvo filozofie (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo náboženskej výchovy (Bc., Mgr. stupeň)
 • učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr. stupeň)

 

Niektoré študijné programy sú poskytované v dennej aj externej forme. Bližšie informácie o ponúkanom štúdiu, charakteristika študijného programu a profil absolventa sú dostupné na webových stránkach príslušných fakúlt v sekcii Uchádzači o štúdium.