Za uchádzačov či študentov so špecifickými potrebami sa pokladajú uchádzači a študenti:

  • so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím
  • s chronickým ochorením
  • so zdravotným oslabením
  • so psychickým ochorením
  • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
  • s poruchami učenia,

ktorí deklarujú odborným či lekárskym potvrdením svoje zdravotné postihnutie alebo iné znevýhodnenie pri štúdiu.

Štatút študenta so špecifickými potrebami môže získať na základe dobrovoľného prejavenia záujmu každý študent, ktorý napĺňa charakteristiku študenta so ŠP v zmysle vysokoškolského zákona a ktorý absolvuje na KU vyhodnotenie jeho špecifických potrieb, na základe ktorého sú mu priznané primerané úpravy a rozsah poskytovania podpory počas štúdia, resp.na prijímacej skúške.

Uchádzači a študenti so ŠP môžu byť v dôsledku svojho zdravotného postihnutia výrazne znevýhodnení pri plnení niektorých zo študijných povinností. Po podaní žiadosti doloženej lekárskym alebo iným potvrdením a po odbornom posúdení Poradenským centrom KU im môže dekan fakulty umožniť vykonanie niektorých študijných povinností v odlišnej forme od tej, ktorá je v danom predmete štandardne vyžadovaná.

Poskytované služby a prípadné ďalšie aktivity realizované s cieľom sprístupnenia štúdia nemôžu znižovať študijné požiadavky na študentov so ŠP. Študent so ŠP je povinný riadiť sa vnútornými predpismi KU rovnako ako všetci študenti KU.

Ak študent nepredloží zákonom požadovanú dokumentáciu a neudelí súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb a so spracovaním osobných údajov, KU nemôže študentovi udeliť štatút študenta so ŠP, a preto nemá ani nárok na podporné služby.