• Legislatíva v oblasti podpory študentov so ŠP

–Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– Vyhláška č. 458/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami

–Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím roky 2014-2020

–Vyhláška č. 532/ 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (stavebná vyhláška)

–Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (OSN)

–Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.(OSN)

–Madridská deklarácia

  • Publikácie pre koordinátorov

–Tvorba prístupných elektronických dokumentov

–Kompenzačné pomôcky a asistenčné technológie pre študentov so zdravotným postihnutím

–Architektonické bariéry vo vysokoškolskom prostredí a opatrenia na predchádzanie ich vzniku

–Aktuálne otázky tlmočenia pre študentov so sluchovým postihnutím v terciárnom vzdelávaní

  • Online nástroje pre koordinátorov

–Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

–On-line poradenstvo pre nepočujúcich študentov a tlmočníkov v posunkovom jazyku

–Online: Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre odbornú terminológiu

–Univerzitní knihovna pro studenty so specifickými nároky, Masarykova univerzita v Brne

–Tiskárna a knihovna pro nevidomé, Praha