• A: Kurzy pre koordinátorov

–A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP

–A2: Podpora študentov so špecifickými potrebami na vysokej škole – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠP

–A3: Špecializovaný kurz o podporných/asistenčných/vzdelávacích technológiách

–A4-1: Študenti so špecifickými vývinovými poruchami učenia

–A4-2: Využívanie slovenskej verzie medzinárodnej databázy podporných technológií EASTIN pre skvalitnenie poradenstva

–A4-3: Riešenie technických aspektov života vozíčkarov

–A4-4: Debarierizácia objektov a presun imobilných osôb

–A4-5: Funkčná diagnostika individuálnych potrieb vybraných skupín študentov so ŠP

–A4-6: Akademická asistencia pre vybrané skupiny študentov so ŠP

4. 4. 2019 (TUKE): Adaptácia študenta strednej školy s poruchami učenia, s autizmom, s psychickými poruchami a sprievodnými špecifickými potrebami v začiatkoch štúdia na vysokej škole (Prihláška)

–A4-7: Intervenčné programy pre študentov s poruchami učenia a s PAS

–A4-8: Špecializovaný kurz o asistenčných technológiách vo vzťahu k vybraným skupinám špecifických potrieb

  • B: Odborné semináre pre koordinátorov, akademickú obec a odbornú verejnosť

–B1: Bezbariérové navrhovanie v areáloch vysokých škôl a internátov, rekonštrukcie

–B2: Prístup k matematickým študijným programom pre nevidiacich

–B3: Testovanie prístupnosti webových sídel vysokých škôl

–B4: Odborný kurz pre tlmočníkov SPJ v terciárnom vzdelávaní

–B5: Kurzy slovenského posunkového jazyka pre pracovníkov vysokých škôl (BL región)