zuzana

 
  

   Mgr. Zuzana Gondová

   kontakt: zuzana.gondova[zavinac]ku.sk
 

 

oblasť pôsobenia:

poradenstvo, najmä:

 • v prípade potreby a podpory v plánovaní, efektívnom učení sa, pri problémoch vo vzťahoch
 • podpora pri zameraní sa na sebarozvoj, sebapoznávanie
 • pomoc a podpora pri sebapresadzovaní, pri ťažkostiach s trémou, hľadaní pozitívnych vlastností
 • rozvoj komunikačných schopností, podnecovanie samostatnosti aj spolupráce
 • pri zvýšenej psychickej záťaži, prežívaní napätia a v období ťažkých životných aj osobných zmien
 • pri zameraní sa na individuálne potreby všetkých študentov spojené s kariérnym a psychologickým poradenstvom
 • online – poradenstvo prostredníctvom SOS linky pre študentov a prostredníctvom e-mailovej pošty

 

 jana 

   Mgr. Janka Hofmanová

   kontakt: janka.hofmanova[zavinac]ku.sk
   +421 918 337 413

 

oblasť pôsobenia: 

poradenstvo pri prvom kontakte, najmä

 • komplexné zaisťovanie procesu kontaktnej práce – vedenie prvotného rozhovoru so záujemcom o služby PC KU, identifikácia individuálnych potrieb klienta a následné prispôsobenie poradenských a podporných služieb zisteným potrebám

kariérové poradenstvo, najmä

 • realizácia poradenstva zameraného na voľbu vzdelávacej a nadväzujúcej profesijnej dráhy
 • poskytovanie poradenstva pri uchádzaní sa o zamestnanie
 • analýza dokumentov v oblasti zamestnanosti, poradenstvo pre záujemcov o vzdelávanie
 • poskytovanie poradenstva študentom a absolventom so zameraním na riešenie situácie nezamestnanosti a na prevenciu nezamestnanosti vrátane voľby vhodnej vzdelávacej kariéry
 • poskytovanie poradenstva k uplatneniu sa na trhu práve s rešpektom k doterajšej kvalifikácii klienta, k jeho zdravotnému stavu a obmedzeniam

sociálno-právne poradenstvo, najmä

 • oboznámenie klientov s ich právami a povinnosťami
 • poradenstvo ohľadom klientovej finančnej situácie

poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami, najmä

 • zaisťovanie kontaktu s klientmi hospitalizovanými v zdravotníckych zariadeniach
 • konzultácia a spolupráca so zamestnancami KU pri riešení podpory študentov so špecifickými potrebami

 


1788 5211af4cc7c9f

 

   Mgr. Katarína Markovičová, PhD. -   momentálne na materskej dovolenke

   kontakt: poradna[zavinac]ku.sk
   +421 918 337 410

 

oblasť pôsobenia: 

poradenstvo pri prvom kontakte, najmä

 • komplexné zaisťovanie procesu kontaktnej práce – vedenie prvotného rozhovoru so záujemcom o služby PC KU, identifikácia individuálnych potrieb klienta a následné prispôsobenie poradenských a podporných služieb zisteným potrebám

kariérové poradenstvo, najmä

 • realizácia poradenstva zameraného na voľbu vzdelávacej a nadväzujúcej profesijnej dráhy
 • vykonávanie kariérových diagnostík pre vzdelávanie, profesijnú prípravu, rozvoj kariéry klienta (identifikácia pracovného a študijného potenciálu klienta – identifikácia schopností, záujmov, zručností a vzdelávacích potrieb klienta a podpora rozvoja klientovho potenciálu)
 • zabezpečovanie poradenstva zameraného na podporu a rozvoj kľúčových kompetencií klienta potrebných pre uplatnenie na trhu práce a pre riadenie vlastnej kariéry
 • poskytovanie poradenstva pri uchádzaní sa o zamestnanie
 • analýza dokumentov v oblasti zamestnanosti, poradenstvo pre záujemcov o vzdelávanie
 • poskytovanie poradenstva študentom a absolventom so zameraním na riešenie situácie nezamestnanosti a na prevenciu nezamestnanosti vrátane voľby vhodnej vzdelávacej kariéry
 • poskytovanie poradenstva k uplatneniu sa na trhu práve s rešpektom k doterajšej kvalifikácii klienta, k jeho zdravotnému stavu a obmedzeniam
 • kariérové poradenstvo pre klientov so somatickým, zmyslovým alebo iným postihnutím, so špecifickými poruchami učenia či iným znevýhodnením

sociálno-právne poradenstvo, najmä

 • oboznámenie klientov s ich právami a povinnosťami
 • poradenstvo ohľadom klientovej sociálnej a finančnej situácie
 • sprostredkovanie právneho poradenstva a kontaktov s ďalšími inštitúciami

poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami, najmä

 • zabezpečovanie študijných podmienok s ohľadom na zdravotné a iné obmedzenia pre uchádzačov a študentov, vyrovnávanie dôsledkov postihnutia a znevýhodnenia
 • zaisťovanie kontaktu s klientmi hospitalizovanými v zdravotníckych zariadeniach
 • konzultácia a spolupráca so zamestnancami KU pri riešení podpory študentov so špecifickými potrebami

 

ČLENOVIA TÍMU: psychológovia

  martinam 

   Mgr. Martina Šavolová (Medžová) - momentálne na materskej dovolenke

   kontakt: martina.savolova[zavinac]ku.sk

   +421 918 722 085

  

oblasť pôsobenia: poradenstvo, najmä

 • podpora a zameranie sa na potreby všetkých študentov
 • podpora pri prekonávaní náročných životných období
 • podpora pri riešení školských problémov (ťažkosti s učením, problémy s adaptáciou, rozvrhnutím času...)
 • podpora v oblasti stratégií učenia a učebných štýlov
 • podpora so zvládaním stresu, nervozity, napätých situácií a psychickej záťaže
 • podpora pri ťažkostiach s trémou a vystupovaním na verejnosti
 • podpora pri riešení adaptačných ťažkostí a problémov začleňovania sa do kolektívu či komunikačných problémov
 • podpora a rozvoj sociálnych zručností, ako aj zručností sebapresadzovania, asertivity
 • podpora a posilňovanie sebavedomia, sebaúcty a pozitívnych vlastností
 • podpora pri hľadaní vlastnej identity a zmyslu života
 • podpora pri plánovaní voľného času a mimoškolských aktivít
 • podpora pri formovaní zdravého životného štýlu a hodnotového systému
 • podpora a podnecovanie motivácie, posilňovanie samostatnosti, ako i spolupráce
 • podpora pri ťažkostiach so šikanovaním
 • podpora pri ťažkostiach vo vzťahoch – rodinných, partnerských, priateľských

 

juraj holdos

   

   Mgr. Juraj Holdoš, PhD.

   kontakt: psychologickaporadna[zavinac]ku.sk

 

oblasť pôsobenia: poradenstvo, najmä

 • ťažkosti so zvládaním stresu
 • ťažkosti s trémou
 • ťažkosti so zvládaním emócií
 • ťažkosti s pozornosťou
 • ťažkosti s učením, so sústredením sa
 • ťažkosti s pamäťou
 • ťažkosti s relaxáciou a uvoľnením
 • ťažkosti s obťažujúcimi myšlienkami
 • ťažkosti so sebadôverou a sebavedomím
 • ťažkosti s presadením sa v spoločnosti iných
 • ťažkosti so zvládaním strachu a rôznych úzkostí
 • ťažkosti s obavou z nových vecí
 • ťažkosti s únikom pred riešením problémov
 • ťažkosti s nerozhodnosťou
 • ťažkosti s určením priorít
 • ťažkosti s časom
 • ťažkosti s ukončením nejakej činnosti

 

janka

 

    PhDr. Jana Bachanová

   kontakt: jana.bachanova[zavinac]ku.sk

 

oblasť pôsobenia: poradenstvo, najmä

 • ťažkosti s komunikáciou
 • ťažkosti s vyjadrovaním vlastných pocitov
 • ťažkosti so sebadôverou a sebavedomím
 • ťažkosti so zvládaním konfliktov
 • ťažkosti so zvládaním hnevu a iných emócií
 • ťažkosti s prácou pod náporom
 • ťažkosti so slabou odolnosťou voči záťaži
 • ťažkosti s učením, so sústredením sa
 • ťažkosti s pamäťou
 • ťažkosti s motiváciou
 • ťažkosti s plánovaním
 • ťažkosti s riešením partnerských problémov
 • ťažkosti s hľadaním vnútornej rovnováhy
 • ťažkosti s hľadaním vlastnej identity
 • ťažkosti vo vzťahoch